We adhere to ISO9001:2105 Quality Management System to manufacture high strength, high stiffness and lightweight carbon fiber composites. . Get in Contact Today. Call Now
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Voorwaarden en Condities

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Juno Composites Ltd Dungillick Emyvale Provincie Monaghan Rep.Ierland

Tenzij vooraf anders is overeengekomen, zijn de termijnen NET 30 DAGEN vanaf de factuurdatum. Juno Composites Ltd (“Verkoper”) kan gehele of gedeeltelijke betaling of een betalingsgarantie vóór verzending verlangen wanneer, naar zijn mening, de financiële toestand van de koper dit rechtvaardigt.
Juno Composites Ltd behoudt zich het recht voor servicekosten in rekening te brengen tegen een tarief van 1,0% per maand over het onbetaalde saldo tot het moment van betaling. Koper is aansprakelijk voor alle kosten, inclusief juridische kosten, met betrekking tot het innen van achterstallige bedragen.
Alle bestellingen zijn onderhevig aan kredietgoedkeuring.
Juno Composites Ltd behoudt zich het recht voor om verzending van materialen achter te houden in afwachting van een oplossing voor achterstallige accountsaldi.
Juno Composites behoudt zich het recht voor om kredietvoorwaarden te wijzigen op basis van krediethistorie.
Voor onmiddellijke verwerking kunnen bestellingen worden geplaatst met Visa of MasterCard

Prijzen en kosten
Alle Verkoopprijzen en kortingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en zijn exclusief btw of lokale belastingen. De koper betaalt de Verkoper, naast de prijs van de goederen, alle van toepassing zijnde belastingen en accijnzen voor zover wettelijk verplicht of niet verboden, tenzij de koper de Verkoper voorziet van een geldig BTW-nummer kan geen vrijstelling van de betreffende belasting worden verleend. Prijzen worden vermeld en betaald in Euro. Op alle bestellingen zijn de toepasselijke verzend-, vracht-, belasting- en verwerkingskosten van toepassing.

INTERNATIONALE BESTELLINGEN – Levering, douane- en import-/exporttarieven, heffingen, belastingen en soortgelijke kosten, en naleving van alle importprocedures, documentatie en wettelijke vereisten zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant.

Verzending en levering
De goederen kunnen naar goeddunken van de Verkoper in één enkele zending of in meerdere zendingen worden verzonden. Verkoper zal zich te goeder trouw inspannen om geschatte leveringsdata na te komen, maar is niet aansprakelijk jegens Koper voor kosten, verlies of schade als gevolg van een vertraging die is veroorzaakt of mede veroorzaakt door omstandigheden waarover Verkoper geen controle heeft.

Retourneren/annuleren
Standaard producten/afmetingen in originele verkoopbare staat kunnen na schriftelijke toestemming van Juno Composites Ltd binnen 14 kalenderdagen na de verzenddatum vrachtvrij worden geretourneerd. Standaard productaanvragen voor retourbetalingen worden verminderd met de verzendkosten/afhandeling van de bestelling. Geretourneerde materialen in beschadigde of onverkoopbare staat en op maat gemaakte bestellingen, inclusief CNC-bewerking, komen niet in aanmerking voor restitutie. Koper moet altijd contact opnemen met Verkoper om een “Retourzending” aan te vragen. Vermeld de reden voor de retouraanvraag, het factuurnummer en de verzenddatum. Er wordt een “Retourcode” uitgegeven die 28 dagen geldig is en die duidelijk moet worden vermeld op de geretourneerde artikelen. Annulering van een bestelling kan zonder annuleringskosten worden geaccepteerd, mits het verzoek tot annulering is ontvangen vóór verzending, begin van de assemblage of verzending/ontvangst van aangepaste materialen. Annuleringen van aangepaste producten worden geaccepteerd op basis van de productiestatus van het product. Annuleringskosten voor geheel of gedeeltelijk vervaardigde maatwerkproducten worden vastgesteld door Juno Composites Ltd.

Een geschil aankaarten
Bestellingen dienen direct na ontvangst te worden geïnspecteerd, waarbij eventuele fouten, defecten of beschadigingen binnen 7 kalenderdagen aan Juno Composites Ltd. worden gemeld.

Citaten
Uitgegeven offertes zijn 30 dagen geldig tenzij anders aangegeven, Verkoper behoudt zich het recht voor om een offerte in te trekken voordat deze verloopt. Offertes zijn gebaseerd op de aangegeven hoeveelheid en op één zending naar één locatie, tenzij anders aangegeven.

Bestellingen
Elke inkooporder die wordt afgegeven als reactie op een aanbod tot verkoop wordt beschouwd als aanvaarding van deze Verkoopvoorwaarden door de Koper. Verkoper maakt hierbij bezwaar tegen eventuele aanvullende, afwijkende of tegenstrijdige voorwaarden of bepalingen in de inkooporder van Koper. Geen enkele voorwaarde van de aankooporder van Koper is van kracht tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door Verkoper is aanvaard.

Beperkte garantie/verantwoordelijkheid
Verkoper garandeert aan Koper dat elk nieuw product dat door Verkoper aan Koper is vervaardigd of geleverd vrij is van materiaal- en fabricagefouten op het moment van verzending en met inachtneming van alle andere bepalingen en beperkingen die hierna worden uiteengezet. Verkoper kan niet alle omstandigheden voorzien waaronder de producten van Verkoper kunnen worden gebruikt. De Verkoper aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor resultaten verkregen door de toepassing van de producten van de Verkoper of de veiligheid en geschiktheid van de producten van de Verkoper. Gebruikers wordt geadviseerd hun eigen test te doen om de veiligheid en geschiktheid van elk van deze producten voor hun eigen doeleinden vast te stellen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, levert de Verkoper de producten zonder enige garantie van welke aard dan ook, vermeld of geïmpliceerd, en kopers en gebruikers nemen alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich voor het verlies of de schade die voortvloeit uit de behandeling en het gebruik van deze producten. Koper doet afstand van enige vordering tegen Verkoper voor directe, indirecte, gevolg- of exemplarische schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade die kan ontstaan als gevolg van het gebruik of misbruik van het product door de koper of het niet voldoen van het product aan bepaalde specificaties.

In het geval van een op maat gemaakt product neemt de koper de verantwoordelijkheid op zich voor het ontwerp en de enige verantwoordelijkheid van de verkoper is om het product te vervaardigen volgens het ontwerp en de specificaties die door de koper zijn goedgekeurd en er wordt overeengekomen dat, voor zover wettelijk toegestaan, de koper de verkoper zal vrijwaren, schadeloosstellen en verdedigen tegen alle claims, eisen, rechtszaken of rechtsvorderingen voor welke aansprakelijkheid dan ook die voortvloeien uit gebreken, latent of anderszins, uit het ontwerp en het gebruik van het product.

Hoewel defecte producten kosteloos zullen worden vervangen als ze onmiddellijk worden geretourneerd, wordt er geen aansprakelijkheid aanvaard buiten deze vervanging. De verplichtingen van Verkoper onder deze beperkte garantie zijn beperkt tot het repareren of vervangen van een defect product dat door Verkoper is verkocht. Verkoper heeft geen verplichting onder deze beperkte garantie tenzij een dergelijk product onmiddellijk wordt geretourneerd aan Verkoper, transportkosten betaald door Koper, op voorwaarde dat Koper de “Retourzending” voorafgaand aan de retourzending aan Verkoper heeft gemeld en met Verkoper is overeengekomen, en onderzoek van een dergelijk product naar redelijke tevredenheid van Verkoper uitwijst dat een dergelijk product defect is, in welk geval Verkoper het defecte product zal repareren of vervangen binnen een redelijke termijn nadat het product aan Verkoper is geretourneerd. De kosten voor het opnieuw verzenden van het product naar de Koper zijn voor rekening van de Koper als de Verkoper vaststelt dat het product buiten de garantieperiode valt of anderszins geen recht heeft op de voordelen van deze beperkte garantie. De bepalingen van deze beperkte garantie zijn niet van toepassing op een door Verkoper verkocht product dat onderhevig is geweest aan misbruik, nalatigheid, wijziging, ombouw, ongelukken of onjuiste installatie, toepassing of opslag. DEZE BEPERKTE GARANTIE IS DE ENIGE GARANTIE DIE VAN TOEPASSING IS OP DE PRODUCTEN DIE DOOR DE VERKOPER WORDEN VERKOCHT EN KOMT UITDRUKKELIJK IN DE PLAATS VAN ENIGE ANDERE, EXPLICIETE OF IMPLICIETE, GARANTIE OF SCHADELOOSSTELLING, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Vertrouwelijke informatie/ontwerpinformatie
Koper aanvaardt alle octrooi-aansprakelijkheid voor producten die zijn vervaardigd volgens het ontwerp of de specificaties van Koper of die speciaal zijn ontworpen door Verkoper om te voldoen aan de vereisten van Koper. Kosten voor gereedschap dekken slechts een deel van de kosten en dragen geen eigendom over aan de Koper.